Enes Auto Sanayi ve Ticaret A.Ş Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz; Enes Auto Sanayi Ve Ticaret A.Ş(“Skywell” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni bilginize sunmaktayız

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması Skywell için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Skywell’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Skywell bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 8870459931 vergi kimlik numaralı, şirket merkezi Osman Kavuncu Blv. No:263/C, 38080 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan Enes Auto Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir.

2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
-Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
-Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,
-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,
-Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
-Şirket’imiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
-İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,
-Araç test sürüşü gibi tekniklerin organizasyonu ve takibi,
-Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
-Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,
-Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
-Yarışma, ödül çekilişleri, benzeri promosyonlar ve sadakat programlarına katılım sağlanması ve bu aktivitelerin yönetilmesi,
-Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
-Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde; kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,
-Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
-Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
-Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
-İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
-Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
-Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
-Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
-Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçleri ile değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
-Skywell binek ve ticari araçlarla yedek parçalarının satışı ve pazarlanması,
-Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, roadshow, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi,
-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,
-Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,
-Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama, müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
-Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; Skywell ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, yetkili satıcılarımızla, yetkili servislerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile yurtdışında bulunan Skywell grup şirketleri ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Skywell tarafından; Skywell’e doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, diğer iş ortaklarımız kanalıyla veya yetkili satıcılarımız ve servislerimizden, Skywell’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirket’imiz Genel Müdürlüğü, yetkili satıcılarımız, yetkili servislerimiz, çağrı merkezi, Skywell ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar, ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve Skywell’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Skywell tarafından; Skywell’e doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, diğer iş ortaklarımız kanalıyla veya yetkili satıcılarımız ve servislerimizden, Skywell’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirket’imiz Genel Müdürlüğü, yetkili satıcılarımız, yetkili servislerimiz, çağrı merkezi, Skywell ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar, ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve Skywell’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5) KVKK Kapsamındaki Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Skywell’e başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi, satis@skywellenesoto.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile Osman Kavuncu Blv. No:263/C, 38080 Melikgazi/Kayseri adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Talebinize ilişkin başvuru formuna www.skywell.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

Skywell, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Skywell tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Skywell tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz. Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz. Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Skywell, işbu Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.skywellenesoto.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. KVKK ile ilgili tüm taleplerinizi satis@skywellenesoto.com email adresimize iletebilirsiniz.